آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

انگل شناسی

گروه آموزشی 

علوم پایه و پاتوبیولوژی

دانشکده 

دامپزشکی

نام کارشناس آزمایشگاه 

نوراله پاکدل مقدم

شماره تلفن کارشناس آزمایشگاه

داخلی 205

ایمیل کارشناس آزمایشگاه

n.pakdel@razi.ac.ir

 

معرفی آزمایشگاه 

 

 

 

 

آزمایشگاه آموزشی وتحقیقاتی – ارائه دروس کرم شناسی کرمهای گرد- وپهن – تک یاخته شناسی و - شناسایی بند پایان –اصول تکنیکهای انگل شناسی -  انجام پایان نامه های دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی مرتبط با انگل شناسی  ودارای تجهیزاتی شامل میکروسکوپ، استریو میکروسکوپ،سانتریفوژ ، میکرو سانتریفوژ بن ماری ،انکوباتور،کامپوتر ،سیستم مانیتورینگ ، انواع نمونه های انگلی کابینت دیوار ی وزمینی و یخچال میباشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

 

 

دروس کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی:

    آزمایشگاه انگل شناسی 1 (تک یاخته ها و بندپایان)

       آزمایشگاه انگل شناسی 2 (کرمها)

        آزمایشگاه اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی

دروس دکتری عمومی دامپزشکی:

        آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها 1 (کرمهای گرد)

        آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها 2 (کرمهای پهن)

       آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها 3 (تک یاخته­ها)

        آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 (بند پایان)

         نمونه گیری میدانی در بیماریهای انگلی

        انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی