آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی

گروه آموزشی 

علوم پایه و پاتوبیولوژی

دانشکده 

دامپزشکی

نام کارشناس آزمایشگاه 

صنم نیک­ پی

شماره تلفن کارشناس آزمایشگاه

38322599-083 داخلی 409

ایمیل کارشناس آزمایشگاه

s.nikpey@razi.ac.ir

معرفی آزمایشگاه 

 

 

 

 

 

میکروبیولوژی:

از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس و آشنایی با روش­های جداسازی و تشخیص میکروبهای بیماریزا، انجام انواع تکنیکهای بیوشیمیایی جهت تشخیص سویه باکتری، انجام انواع رنگ آمیزی های اختصاصی میکروبیولوژی و کشت ،پاساژ و امکان نگهداری انواع سویه‌های میکروبی می باشد. این واحد علاوه برفعالیتهای آموزشی وپژوهشی جاری،خدمات آزمایشگاهی مربوط به موارد ارجاعی به کلینیک دانشکده رانیزارائه میدهد وبا کلینیک دانشکده همکاری مینماید.

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی:

از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس آزمایشگاهی و آشنایی با روش­های کنترل میکروبی مواد غذایی شامل میکروارگانیسم­های مولد فساد و پاتوژن موجود در مواد غذایی، کنترل شیمیایی مواد غذایی شامل آنالیز شیمیایی مواد غذایی و کنترل کیفی جیره­های مصرفی در پرورش دام و طیور بر اساس استانداردهای موجود می باشد. تجهیزات آزمایشگاهی این واحد شامل: شیکر، کوره الکتریکی، اسپکتروفتومتر، هود لامینار، هود شیمیایی، انکوباتور، اون، بن ماری، ورتکس، سمپلرهای متغییر و ثابت، جار بی هوازی، هات پلیت، هیترهای تخت و گود چند کاناله، دستگاه سوکسله، دستگاه کجلدال، استومیکر، سانتریفیوژ ژربر و اتوکلاو می­باشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی:

         آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی

         آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی

        آزمایشگاه اصول تکنیک های اختصاصی میکروبیولوژی

        آزمایشگاه قارچ شناسی

دکتری عمومی دامپزشکی:

         آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی

        آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها

         آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی

         آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

         آزمایشگاه بهداشت و صنایع شیر