نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس مرتبط آز انگل

 دکتری عمومی دامپزشکی

آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها 1 (کرم های گرد)

آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها 2 (کرم های پهن)

آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها 3 (تک یاخته­ ها)

آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 (بند پایان)

نمونه گیری میدانی در بیماریهای انگلی

انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی

 

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

آزمایشگاه انگل شناسی 1 (تک یاخته ها و بندپایان)

آزمایشگاه انگل شناسی 2 (کرمها)

آزمایشگاه اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی