نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس مرتبط با سالن جراحی دام بزرگ و مامایی

عملیات جراحی دام های بزرگ

عملیات در بخش جراحی

عملیات درمانگاهی دام های بزرگ

عملیات درمانگاهی مامایی

کارورزی جراحی دام های بزرگ (1) و (2)  

کارورزی داخلی دام های بزرگ (1) و (2)

کارورزی مامایی (1) و (2)   

اصول معاینه دام