نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه علوم درمانگاهی

گروه علوم درمانگاهی در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. این گروه با بهره مندی از همکاری اعضای هیات علمی متخصص در رشته های مختلف علوم درمانگاهی، در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمت به مراجعین کلینیک انجام وظیفه می نماید. از جمله وظایف این گروه تدریس دروس علوم درمانگاهی شامل اصول معاینه دام و تزریقات، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، بیماریهای داخلی دامهای کوچک، اصول جراحی و هوشبری، جراحی عمومی دامهای بزرگ، جراحی عمومی دامهای کوچک، بیماریهای اندامهای حرکتی، بهداشت و پرورش طیور، بهداشت و پرورش دام، بیماریهای طیور، تغذیه اختصاصی طیور، مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام، کلینیکال پاتولوژی، و دروس عملیات درمانگاهی و کارورزی در بخش های مختلف گروه می باشد. همزمان با فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه، از بابت ارائه خدمات بهداشتی- درمانی به مراجعین، کسب درآمد هم می شود.