نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی

 

 خانم فاطمه رضایی قاضی خانی

پست الکترونیک:frezaeira@razi.ac.ir

شماره تماس: 38322599-083

داخلی: 210