دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 124 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه آسیب شناسی 1212294 1 کارشناسی 02 زهرا مینوش سیاوش حقیقی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه آسیب شناسی 1212294 1 کارشناسی 01 محمد هاشم نیا هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه آسیب شناسی اختصاصی 1212234 2 کارشناسی 01 زهرا مینوش سیاوش حقیقی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه آسیب شناسی اختصاصی 1212234 2 کارشناسی 02 زهرا مینوش سیاوش حقیقی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه آسیب شناسی اختصاصی 1212234 2 کارشناسی 03 محمد هاشم نیا هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی 1 تک یاخته و بندپایان 1212290 2 کارشناسی 02 عبدالعلی چاله چاله هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه انگل شناسی 1 تک یاخته و بندپایان 1212290 2 کارشناسی 01 عبدالعلی چاله چاله هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها1 ( کرمهای گرد ) 1212240 1 کارشناسی 02 عبدالعلی چاله چاله هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها1 ( کرمهای گرد ) 1212240 1 کارشناسی 04 عبدالعلی چاله چاله هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها1 ( کرمهای گرد ) 1212240 1 کارشناسی 01 عبدالعلی چاله چاله هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها1 ( کرمهای گرد ) 1212240 1 کارشناسی 03 عبدالعلی چاله چاله هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 کارشناسی 03 عبدالعلی چاله چاله هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 کارشناسی 04 عبدالعلی چاله چاله هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 کارشناسی 01 عبدالعلی چاله چاله هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 کارشناسی 02 عبدالعلی چاله چاله هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 کارشناسی 02 فرید رضایی نامشخص 1396/04/01 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 کارشناسی 03 فرید رضایی نامشخص 1396/04/01 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 کارشناسی 04 فرید رضایی نامشخص 1396/04/01 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 کارشناسی 03 عبدالعلی چاله چاله نامشخص نامشخص
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 کارشناسی 02 عبدالعلی چاله چاله نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 124 نتیجه
از 7