دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 243 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 کارشناسی علوم پایه 02 عبدالعلی چاله چاله هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بافت شناسی 1 1212206 2 کارشناسی علوم پایه 03 زهرا مینوش سیاوش حقیقی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بافت شناسی 1 1212206 2 کارشناسی علوم پایه 02 زهرا مینوش سیاوش حقیقی هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بافت شناسی 1 1212206 2 کارشناسی علوم پایه 01 زهرا مینوش سیاوش حقیقی هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بافت شناسی 1212282 1 کارشناسی علوم پایه 02 محمد هاشم نیا هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بافت شناسی 1212282 1 کارشناسی علوم پایه 01 زهرا مینوش سیاوش حقیقی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/25 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212278 1 کارشناسی علوم پایه 02 آزاده فروغی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212278 1 کارشناسی علوم پایه 01 آزاده فروغی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212224 1 کارشناسی علوم پایه 01 آزاده فروغی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212224 1 کارشناسی علوم پایه 02 آزاده فروغی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 کارشناسی علوم پایه 01 یاسر شهبازی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 کارشناسی علوم پایه 02 یاسر شهبازی هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 کارشناسی علوم پایه 04 یاسر شهبازی هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه بهداشت صنایع شیر 1212252 1 کارشناسی علوم پایه 03 یاسر شهبازی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه پرورش بیماریهای زنبور عسل 1212226 0 کارشناسی علوم پایه 02 فرید رضایی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه پرورش بیماریهای زنبور عسل 1212226 0 کارشناسی علوم پایه 01 فرید رضایی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه فارماکولوژی 1 1212230 1 کارشناسی علوم پایه 01 صمد علی محمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه فارماکولوژی 1 1212230 1 کارشناسی علوم پایه 02 صمد علی محمدی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212248 1 کارشناسی علوم پایه 01 آزاده فروغی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212248 1 کارشناسی علوم پایه 02 آزاده فروغی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (13:00 - 14:00)
نمایش 21 - 40 از 243 نتیجه
از 13