دروس ارائه شده

از 14
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
کارورزی جراحی دامهای کوچک 2 1212183 1 کارشناسی علوم پایه 01 علی قشقایی هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00)
کارورزی جراحی دامهای کوچک 2 1212183 1 کارشناسی علوم پایه 04 علی قشقایی هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00)
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 کارشناسی علوم پایه 02 احسان اله افشاری صفوی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30)
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 کارشناسی علوم پایه 04 سیدحسین موءدب هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30)
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 کارشناسی علوم پایه 03 سیدحسین موءدب هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30)
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 کارشناسی علوم پایه 01 احسان اله افشاری صفوی هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30)
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 کارشناسی علوم پایه 04 زهرا مینوش سیاوش حقیقی هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00)
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 کارشناسی علوم پایه 03 محمد هاشم نیا هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00)
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 کارشناسی علوم پایه 01 محمد هاشم نیا هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00)
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 کارشناسی علوم پایه 02 زهرا مینوش سیاوش حقیقی هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00)
کارورزی مامایی 2 1212184 2 کارشناسی علوم پایه 03 پیمان رحیمی فیلی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00)
کارورزی مامایی 2 1212184 2 کارشناسی علوم پایه 04 علی اصغر مقدم هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00)
کارورزی مامایی 2 1212184 2 کارشناسی علوم پایه 01 علی اصغر مقدم هرهفته شنبه (11:00 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00)
کارورزی مامایی 2 1212184 2 کارشناسی علوم پایه 02 مجتبی گلی تربه بر هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00)
کالبدشناسی پایه 1212203 1 کارشناسی علوم پایه 01 نادر گودرزی هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30)
کالبدشناسی مقایسه ای 2 1212213 2 کارشناسی علوم پایه 01 نادر گودرزی هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30)
کلینیکال پاتولوژی 1212263 2 کارشناسی علوم پایه 01 زهرا نیکوصفت هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30)
مامایی دامپزشکی 1212261 2 کارشناسی علوم پایه 01 علی اصغر مقدم هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30)
مسمومیتهای دام 1212158 1 کارشناسی علوم پایه 01 سیدحسین موءدب هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:30)
ویروس شناسی 1212287 0 کارشناسی علوم پایه 01 مهرداد پویان مهر هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30)
نمایش 241 - 260 از 261 نتیجه
از 14