دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 243 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم پایه 02 مجتبی گلی تربه بر هرهفته شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ ) ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰)
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم درمانگاهی 01 مجتبی گلی تربه بر هرهفته شنبه (۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰)
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 کارشناسی علوم پایه 01 مجتبی گلی تربه بر هرهفته یک شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ ) | هرهفته یک شنبه (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰)
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 کارشناسی علوم پایه 02 مجتبی گلی تربه بر هرهفته سه شنبه (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰ ) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰)
مامایی دامپزشکی 1212261 2 کارشناسی علوم پایه 01 مجتبی گلی تربه بر هرهفته دو شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰)
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 کارشناسی علوم پایه 02 محمد هاشم نیا هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 کارشناسی علوم پایه 01 محمد هاشم نیا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم پایه 01 پیمان رحیمی فیلی هرهفته شنبه (15:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 کارشناسی علوم پایه 02 علی اصغر مقدم هرهفته شنبه (16:00 - 17:00 ) 1396/10/28 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی 1212228 1 کارشناسی علوم پایه 01 مهرداد پویان مهر هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی 1212228 1 کارشناسی علوم پایه 02 مهرداد پویان مهر هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه ایمنی و سرم شناسی 1212292 1 کارشناسی علوم پایه 01 مهرداد پویان مهر هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه ایمنی و سرم شناسی 1212292 1 کارشناسی علوم پایه 02 مهرداد پویان مهر هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 کارشناسی علوم پایه 02 فرید رضایی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 کارشناسی علوم پایه 03 فرید رضایی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 کارشناسی علوم پایه 04 فرید رضایی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 کارشناسی علوم پایه 01 فرید رضایی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 کارشناسی علوم پایه 03 عبدالعلی چاله چاله هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 کارشناسی علوم پایه 04 عبدالعلی چاله چاله هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00)
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 کارشناسی علوم پایه 01 عبدالعلی چاله چاله هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00)
نمایش 1 - 20 از 243 نتیجه
از 13