انتصاب دکتر چاله چاله به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی - display-pageانتصاب دکتر چاله چاله به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر عبدالعلی چاله چاله عضو محترم هیئت ‌علمی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی را به‌عنوان عضو رئیس دانشکده دامپزشکی منصوب کرد.