آزمایشگاه بیوتکنولوژی تولید مثل

دانشکده دامپزشکی

Introducing the Laboratory

Laboratory of immunology and virology

The lab consists of a cultivating room, a Co2 capsule, a laminar hood, a CO2 incubator, a centrifuge, a sampler, etc., which is currently active in the cultivation of spermatogonial cells. This lab is capable of performing IVM and IVF tests.

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 Hooshmand Farhadi

EMAIL:h.farhadi@razi.ac.ir

TEL: 38322599-083

Internal: 413

 

 

 

 

نمای آزمایشگاه

دروس مرتبط با آزمایشگاه

پایان نامه­ های دانشجویی و طرح ­های تحقیقاتی