انتصاب دکتر نادر گودرزی - display-pageانتصاب دکتر نادر گودرزی به عنوان مدیر گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر نادر گودرزی عضو محترم هیئت علمی دانشکده دامپزشکی را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی دانشکده دامپزشکی منصوب کرد.

همچنین مسؤولیت بخش علوم پایه و پاتوبیولوژی دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی به وی محول گردید.