برنامه هفتگی دروس ترم ۹۶۱ دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی - display-pageدانشجویان گرامی جهت دریافت فایل مورد نظر بر روی یکی از آیکون ها بر اساس نوع فایل کلیک نمایید

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

برنامه هفتگی ترم 1 دکتری عمومی رشته دامپزشکی 

برنامه هفتگی ترم 3 دکتری عمومی رشته دامپزشکی 

 برنامه هفتگی ترم 5 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

 برنامه هفتگی ترم 7 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

برنامه هفتگی ترم 9 دکتری عمومی رشته دامپزشکی 

 برنامه هفتگی ترم 1 دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

   برنامه هفتگی ترم 3 دوره کارشناسی ناپیوسته رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی