قابل توجه دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی ورودی سال 93 - display-pageتبصره 3 ماده 13 آیین نامه دوره ی دکتری عمومی

 

تبصره 3 ماده 13 آیین نامه دامپزشکی:

در مواردی که دانشجو حداکثر 24 واحد باقیمانده برای انجام مرحله ی اول (پیش درمانگاهی) دوره ی دکتری را داشته باشند، در صورتی که سال قبل مشروط نشده باشد ، با تایید گروه آموزشی ذیربط یا شورای آموزشی دانشکده مجری میتواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند.

 

معاونت آموزشی دانشکده دامپزشکی