لیست دروس امتحان جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی - display-pageبه اطلاع دانشجویان دکتری عمومی متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی می رساند

وفق تصمیم کمیته برگزار کننده آزمون جامع پیش درمانگاهی مورخ 96.07.24 دروس الزامی آزمون جامع از 100 واحد درسی به 56 واحد درسی به شرح جدول ذیل تقلیل یافت.

 

 

 

 

 

 

 

لیست دروس امتحان جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی

ردیف

عنوان

کد درس

نوع درس

تعداد واحد

1

آسیب شناسی اختصاصی

1212233

اصلی

4

2

باکتری شناسی اختصاصی

1212235

اصلی

4

3

قارچ شناسی و بیماریهای قارچی

1212247

اصلی

2

4

ویروس شناسی و بیماریها

1212237

اصلی

4

5

ایمنی شناسی و سرم شناسی

1212227

اصلی

3

6

انگل شناسی و بیماریها (2) کرمهای پهن

1212241

اصلی

2

7

انگل شناسی و بیماریها (4) بند پایان

1212249

اصلی

2

8

انگل شناسی و بیماریها (3) تک یاخته

1212245

اصلی

2

9

انگل شناسی و بیماریها (1) کرمهای گرد

1212239

اصلی

3

10

تغذیه اختصاصی دام

1212144

اصلی

1

11

تغذیه اختصاصی طیور

1212145

اصلی

1

12

فیزیولوژی (1)

1212005

پایه

4

13

فیزیولوژی (2)

1212209

پایه

5

14

تکثیر و پرورش ماهی

1212217

اصلی

2

15

بافت شناسی (2)

1212211

اصلی

3

16

کالبدشناسی مقایسه ای (2)

1212213

اصلی

5

17

بیوشیمی (1)

1212002

پایه

2

18

بیوشیمی (2)

1212062

پایه

4

19

فارماکولوژی (2)

1212231

پایه

3

 

 

 

جمع کل

56