نکات قبول توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش درمانگاهی - display-pageنکات قبول توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش درمانگاهی

1-هر دانشجو در طول مدت مجاز تحصیل حداکثر می تواند سه بار در هر مرحله آزمون جامع شرکت نماید و درصورت عدم قبولی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی محروم می شود با اینگونه دانشجویان مطابق مواد آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی رفتار می شود.

2-دانشجویی واجد شرایط شرکت در آزمون جامع محسوب می گردد که حداقل 126 واحد با احتساب واحدهای دروس عمومی از 135 واحد قابل اخذ تا پایان نیمسال هفتم دوره دکتری عمومی دامپزشکی را با موفقیت گذرانده باشد.

3- شرط قبولی در آزمون جامع داشتن حداقل نمره 50 از 100 در هر دوره آزمون است.

4- غیبت موجه در آزمون جامع جزء حداکثر نوبت شرکت در امتحان محسوب نمی شود مشروط بر آنکه سنوات تحصیلی دانشجو از حداکثر مجاز تجاوز نکند.

5- تشخیص موجه بودن غیبت دانشجو در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشکده است.

دانشجویی که به هر دلیل (عدم قبولی یا غیبت) در نوبت اول آزمون جامع پیش درمانگاهی موفق نشود فقط یک بار می تواند به شکل مشروط در نیمسال بعدی ثبت نام و انتخاب واحد نماید ولی در صورت عدم موفقیت در آزمون بعدی واحدهای انتخابی وی حذف شده و برای آن نیمسال تحصیلی مرخصی تحصیلی منظور خواهد شد.