تاریخچه

دانشکده دامپزشکی

تاریخچه دانشکده دامپزشکی

                                

دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در سال 1371 فعالیت خود را در رشته کاردانی دامپزشکی با عنوان آموزشکده دامپزشکی آغاز نمود. دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال 1381 در آموزشکده دامپزشکی دایر گردید و نهایتاً در سال 1386 با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی، آموزشکده دامپزشکی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی ارتقاء یافت. در سال 1390 آخرین دانشجویان دانشکده در مقطع کاردانی و در سال 1392 آخرین دانشجویان دانشکده در مقطع کارشناسی ناپیوسته فارغ التحصیل شدند. از سال 1392 تا سال 1394 دانشکده تنها در مقطع دکترای عمومی دامپزشکی اقدام به جذب دانشجو نمود ولی مجدداً از سال 1394 دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشکده دایر گردیده است و این روند تا کنون نیز ادامه دارد.

 

اسامی رؤسای دانشکده دامپزشکی از آغاز تا امروز:

1371-73         دکتر مراد رحیمی
1373-78        دکتر عبدالعلی چاله چاله
1378-82        دکتر مهرداد پویان مهر
1382-84        دکتر علی اصغر مقدم
1384-89        دکتر عبدالعلی چاله چاله
1389-92        دکتر علی قشقایی
تاکنون-1392    دکتر علی اصغر مقدم 
 

رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز

 

         

 

                                                           

    

                 دکتر مراد رحیمی          

              

         

 

 

       دکتر عبدالعلی چاله چاله                                     

 

 

            

 

        دکتر مهرداد پویانمهر

 

 

 

                                

         دکتر علی اصغر مقدم                                                    

 

 

 

دکتر علی قشقایی