معاونت پژوهشی

 

 

 

 

 

دکتر یاسر شهبازی

 

 

 

معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه رازی