اعضای هیات علمی

عبدالعلی چاله چاله

عبدالعلی چاله چاله

عبدالعلی چاله چاله    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

متخصص انگل شناسی و بیماریهای انگلی دامپزشکی

علاقمند به امور پژوهشی در زمینه کرم شناسی،تک یاخته شناسی،حشره شناسی دامپزشکی و پزشکی

دارای سابقه تدریس در دوره های کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای عمومی دامپزشکی

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 03 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 04 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212250 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی 2 کرمها 1212302 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی 2 کرمها 1212302 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی 1212072 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی 1212072 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
انگل شناسی 2 کرمها 1212301 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
انگل شناسی و بیماریها4 ( بندپایان ) 1212249 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی 1 تک یاخته و بندپایان 1212290 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی 1 تک یاخته و بندپایان 1212290 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها1 ( کرمهای گرد ) 1212240 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها1 ( کرمهای گرد ) 1212240 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها1 ( کرمهای گرد ) 1212240 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها1 ( کرمهای گرد ) 1212240 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها2 ( کرمهای پهن ) 1212242 1 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2