اعضای هیات علمی

علی قشقایی

علی قشقایی

علی قشقایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 08338322599
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملیات بیماریهای اندامهای حرکتی 1212268 0 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
عملیات بیماریهای اندامهای حرکتی 1212268 0 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
عملیات جراحی عمومی دامهای بزرگ 1212270 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
عملیات جراحی عمومی دامهای کوچک 1212274 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/10/25 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
عملیات رادیولوژی دامپزشکی 1212272 1 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00 ) 1396/11/02 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
بیماریهای اندامهای حرکتی 1212267 0 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30 ) 1396/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
جراحی عمومی دامهای بزرگ 1212269 1 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
جراحی عمومی دامهای کوچک 1212273 1 01 هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
رادیولوژی دامپزشکی 1212271 1 01 هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارورزی جراحی دامهای بزرگ 1 1212120 2 04 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی جراحی دامهای بزرگ 1 1212120 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی جراحی دامهای بزرگ 2 1212182 2 01 هرهفته جمعه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته جمعه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته جمعه (12:30 - 14:30 ) | هرهفته جمعه (14:30 - 16:30 ) نامشخص ترم اول 1396
کارورزی جراحی دامهای کوچک 1 1212121 1 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی جراحی دامهای کوچک 1 1212121 1 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
عملیات اصول جراحی و هوشبری 1212258 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملیات اصول جراحی و هوشبری 1212258 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصول جراحی و هوشبری 1212257 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
عملیات در بخش جراحی 1212177 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
عملیات در بخش جراحی 1212177 2 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
عملیات در بخش جراحی 1212177 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 09:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2