اعضای هیات علمی

علی اصغر مقدم

علی اصغر مقدم

علی اصغر مقدم    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 301
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00 ) 1396/10/28 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212265 0 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی2 1212016 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارورزی مامایی 1 1212122 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00 ) 1396/10/26 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی مامایی 2 1212184 2 01 هرهفته پنج شنبه (20:30 - 22:30 ) | هرهفته جمعه (16:30 - 18:30 ) | هرهفته جمعه (18:30 - 20:30 ) | هرهفته جمعه (20:30 - 22:30 ) نامشخص ترم اول 1396
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
عملیات درمانگاهی مامایی 1212178 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00 ) 1396/04/01 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1395
کارورزی مامایی 2 1212184 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
کارورزی مامایی 2 1212184 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مامایی دامپزشکی 1212261 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1