اعضای هیات علمی

آزاده فروغی

آزاده فروغی

آزاده فروغی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 309
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212224 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212224 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212278 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی 1212278 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212248 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212248 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212248 1 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212248 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
باکتری شناسی عمومی 1212223 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
باکتری شناسی عمومی 1212277 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
قارچ شناسی و بیماریهای قارچی 1212247 1 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1212236 2 04 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1212236 2 03 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1212236 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1212236 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها 1212235 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1