اعضای هیات علمی

پیمان رحیمی فیلی

پیمان رحیمی فیلی

پیمان رحیمی فیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 318
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
کارورزی مامایی 1 1212122 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
عملیات درمانگاهی مامایی 1212178 2 03 هرهفته شنبه (11:30 - 13:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/04/01 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1395
کارورزی مامایی 2 1212184 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه