اعضای هیات علمی

فرید رضایی

فرید رضایی

فرید رضایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 304
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه پرورش بیماریهای زنبور عسل 1212226 0 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه پرورش بیماریهای زنبور عسل 1212226 0 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212245 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
پرورش و بیماریهای زنبور عسل 1212225 0 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 02 نامشخص 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 03 نامشخص 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها3 ( تک یاخته ها ) 1212246 1 04 نامشخص 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1