اعضای هیات علمی

سیدحسین موءدب

سیدحسین موءدب

سیدحسین موءدب    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیماریهای درونی دامهای بزرگ 1212163 4 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی داخلی دامهای بزرگ1 1212130 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
اصول معاینه دام 1212259 1 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 11:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
بیماریهای متابولیک دام 1212171 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
عملیات اصول معاینه دام 1212260 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
عملیات درمانگاهی دامهای بزرگ 1212174 2 03 هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30 ) 1396/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 04 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
کارورزی داخلی دام های بزرگ 2 1212179 2 03 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مسمومیتهای دام 1212158 1 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1