اعضای هیات علمی

محمد هاشم نیا

محمد هاشم نیا

محمد هاشم نیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی 1212222 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بافت شناسی 1212282 1 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آسیب شناسی عمومی 1212221 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1212073 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
بافت شناسی 1212281 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1212063 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/05 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1212074 1 01 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
عملی اصول کار با میکروسکوپ الکترونی 1212074 1 02 هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/24 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه آسیب شناسی 1212294 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه آسیب شناسی اختصاصی 1212234 2 03 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آسیب شناسی 1212293 1 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30 ) 1396/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی 1212314 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی 1212314 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصول کالبدگشایی و نمونه برداری 1212173 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی 1212313 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 1 1212015 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1