اعضای هیات علمی

مهرداد پویان مهر

مهرداد پویان مهر

مهرداد پویان مهر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی 1212228 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی 1212228 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ایمنی و سرم شناسی 1212292 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ایمنی و سرم شناسی 1212292 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی 1212304 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) (22:00 - 23:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی 1212304 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی 1212303 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ایمنی شناسی و سرم شناسی 1212227 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ایمنی و سرم شناسی 1212291 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مدیریت آزمایشگاه 1212108 1 01 هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه ویروس شناسی 1212288 0 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ویروس شناسی 1212288 0 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ویروس شناسی و بیماریها 1212238 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ویروس شناسی و بیماریها 1212238 1 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ویروس شناسی و بیماریها 1212238 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ویروس شناسی و بیماریها 1212238 1 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ویروس شناسی 1212287 0 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
ویروس شناسی و بیماریها 1212237 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1