اعضای هیات علمی

زهرا مینوش سیاوش حقیقی

زهرا مینوش سیاوش حقیقی

زهرا مینوش سیاوش حقیقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 307
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بافت شناسی 1 1212206 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بافت شناسی 1 1212206 2 03 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بافت شناسی 1 1212206 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:30 ) 1396/10/30 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بافت شناسی 1212282 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/25 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
بافت شناسی 1 1212205 1 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه آسیب شناسی 1212294 1 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه آسیب شناسی اختصاصی 1212234 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه آسیب شناسی اختصاصی 1212234 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آسیب شناسی اختصاصی 1212233 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
اصول کالبدگشایی و نمونه برداری 1212173 2 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
اصول کالبدگشایی و نمونه برداری 1212173 2 02 هرهفته پنج شنبه (11:00 - 12:00 ) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 11:00 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
کارورزی کالبدگشایی درمرکزتشخیص 1212123 1 04 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1