اعضای هیات علمی

مجتبی گلی تربه بر

مجتبی گلی تربه بر

مجتبی گلی تربه بر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 01 هرهفته شنبه (۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ) ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ (۲۱:۰۰ - ۲۲:۰۰) ترم اول 1396
آزمایشگاه اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی 1212266 0 02 هرهفته شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ ) ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰) ترم اول 1396
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 02 هرهفته سه شنبه (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰ ) | هرهفته سه شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰) ترم اول 1396
عملیات مامایی دامپزشکی 1212262 2 01 هرهفته یک شنبه (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰ ) | هرهفته یک شنبه (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۱۰:۳۰ - ۱۲:۳۰) ترم اول 1396
مامایی دامپزشکی 1212261 2 01 هرهفته دو شنبه (۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ (۰۸:۳۰ - ۱۰:۳۰) ترم اول 1396
بیماریهای تولید مثل دام 1212165 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 11:30 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارورزی مامایی 1 1212122 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00 ) 1396/10/26 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی مامایی 1 1212122 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00 ) | هرهفته یک شنبه (20:00 - 22:00 ) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00 ) 1396/10/26 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
عملیات درمانگاهی مامایی 1212178 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30 ) 1396/04/01 (20:00 - 22:00) ترم دوم 1395
کارورزی مامایی 2 1212184 2 02 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1