اعضای هیات علمی

مصطفی رزمجو

مصطفی رزمجو

مصطفی رزمجو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 324
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهداشت و پرورش طیور 1212243 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارورزی بیماریهای طیور 1 1212119 1 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی بیماریهای طیور 1 1212119 1 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
عملیات درمانگاهی طیور 1212176 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00 ) 1396/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
کارورزی بیماریهای طیور 2 1212181 1 03 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (12:30 - 14:00) ترم دوم 1395
کارورزی بیماریهای طیور 2 1212181 1 04 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (12:30 - 14:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1