اعضای هیات علمی

نادر گودرزی

نادر گودرزی

نادر گودرزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه کالبدشناسی پایه 1212204 1 01 هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (15:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه کالبدشناسی مقایسه ای 1 1212208 3 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه کالبدشناسی مقایسه ای 1 1212208 3 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه کالبدشناسی مقایسه ای 1 1212208 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته شنبه (15:00 - 16:30 ) | هرهفته شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آناتومی سیستماتیک 1 1212043 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملیات آناتومی سیستماتیک 1 1212075 1 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
عملیات آناتومی سیستماتیک 1 1212075 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30 ) 1396/11/03 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
عملیات آناتومی سیستماتیک 1 1212075 1 03 هرهفته شنبه (11:30 - 13:00 ) 1396/11/03 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
کالبدشناسی مقایسه ای 1 1212207 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1212305 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
اصول تکنیکهای تهیه نمونه های تشریحی 1212305 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
جنین شناسی 1212013 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کالبدشناسی پایه 1212203 1 01 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه کالبدشناسی پایه 1212204 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00 ) 1396/03/28 (12:30 - 14:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه کالبدشناسی پایه 1212204 1 02 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30 ) 1396/03/28 (12:30 - 14:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه کالبدشناسی پایه 1212204 1 03 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/03/28 (12:30 - 14:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه کالبدشناسی مقایسه ای 2 1212214 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30 ) | هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه کالبدشناسی مقایسه ای 2 1212214 3 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30 ) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه کالبدشناسی مقایسه ای 2 1212214 3 03 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
کالبدشناسی پایه 1212203 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30 ) 1396/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2