اعضای هیات علمی

زهرا نیکوصفت

زهرا نیکوصفت

زهرا نیکوصفت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 325
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بیوشیمی2 1212065 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بیوشیمی2 1212065 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی 1212300 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی 1212300 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
بیوشیمی2 1212062 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارورزی آزمایشگاه درمرکز تشخیص 1212124 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی آزمایشگاه درمرکز تشخیص 1212124 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی آزمایشگاه درمرکز تشخیص 1212124 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی آزمایشگاه درمرکز تشخیص 1212124 1 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کلینیکال پاتولوژی 1212299 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه بیوشیمی 2 1212198 1 03 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه بیوشیمی 2 1212198 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه بیوشیمی 2 1212198 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی 1212264 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی 1212264 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بیوشیمی 2 1212197 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 11:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
کشیک آزمایشگاه(1) 1213004 4 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 12:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 12:30 ) نامشخص ترم دوم 1395
کلینیکال پاتولوژی 1212263 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1