اعضای هیات علمی

مراد رحیمی

مراد رحیمی

مراد رحیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملیات بهداشت و پرورش طیور 1212244 1 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
عملیات بهداشت و پرورش طیور 1212244 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
عملیات بهداشت و پرورش طیور 1212244 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
عملیات بهداشت و پرورش طیور 1212244 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
بیماریهای طیور 1212169 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
تغذیه اختصاصی طیور 1212145 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کارورزی بیماریهای طیور 1 1212119 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
کارورزی بیماریهای طیور 1 1212119 1 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (20:00 - 21:00) ترم اول 1396
تاریخچه و قوانین دامپزشکی 1212312 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملیات درمانگاهی طیور 1212176 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30 ) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30 ) 1396/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
عملیات درمانگاهی طیور 1212176 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30 ) 1396/03/31 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
کارورزی بیماریهای طیور 2 1212181 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (12:30 - 14:00) ترم دوم 1395
کارورزی بیماریهای طیور 2 1212181 1 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (12:30 - 14:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1