اعضای هیات علمی

صمد علی محمدی

صمد علی محمدی

صمد علی محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فارماکولوژی 1 1212230 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه فارماکولوژی 1 1212230 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
فارماکولوژی 1 1212229 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیولوژی 1 1212005 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی بیولوژی سلولی و مولکولی 1212077 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه فارماکولوژی 2 1212232 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فارماکولوژی 2 1212232 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فارماکولوژی 2 1212232 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فارماکولوژی 2 1212232 1 04 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیولوژی 2 1212210 1 03 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیولوژی 2 1212210 1 02 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30 ) 1396/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیولوژی 2 1212210 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00 ) 1396/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فارماکولوژی 2 1212231 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فیزیولوژی 2 1212209 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1