اعضای هیات علمی

صمد علی محمدی

صمد علی محمدی

صمد علی محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 38320041-083
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 

کتب:


مقالات:

  • Mohammad Mahdi Zangeneh, Samad Alimohammadi, Akram Zangeneh, Rohalah Moradi, Reza tahvilian, Fariba Najafi & Lida Haghnazari. EVALUATION OF SIDE EFFECT OF NETHISTERONE TABLET ON ANXIETY. International Journal of Current Medical and Pharmaceutical Research. 2017

  • Samad Alimohammadi, Morteza Zendehdel & Vahab Babapour. Modulation of opioid-induced feeding behavior by endogenous nitric oxide in neonatal layer-type chicks. Veterinary Research Communications. 2015


همایش ها:

  • صمد علی محمدی، طاهره شیخی، نسترن عوض بیگی، عاطفه نیک قلب. بررسی رعایت اصول اخلاقی و جایگزینی روش های نوین در تحقیقات آزمایشگاهی. اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی. 1396/02/21.


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فارماکولوژی 1 1212230 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه فارماکولوژی 1 1212230 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (13:00 - 14:00) ترم اول 1396
فارماکولوژی 1 1212229 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
فیزیولوژی 1 1212005 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مبانی بیولوژی سلولی و مولکولی 1212077 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه فارماکولوژی 2 1212232 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فارماکولوژی 2 1212232 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فارماکولوژی 2 1212232 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فارماکولوژی 2 1212232 1 04 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیولوژی 2 1212210 1 03 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00 ) 1396/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیولوژی 2 1212210 1 02 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30 ) 1396/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه فیزیولوژی 2 1212210 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00 ) 1396/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فارماکولوژی 2 1212231 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فیزیولوژی 2 1212209 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1