دانشکده دامپزشکی

رئیس اداره آموزش

 

 

 خانم طیبه نجاتی

شماره تماس: 38323169-083

نمابر:38320041-083

کدپستی:6715685414

 

کارشناس خدمات آموزشی

 

خانم سمیه کیانی

 

شماره تماس:38323169-083

نمابر:38320041-083

کدپستی:6715685414

آیین نامه ها و فرمهای مرتبط با امور آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی

 

دکتری عمومی دامپزشکی:

عنوان آئین نامه

دانلود بر اساس نوع فایل

آیین نامه دکترای عمومی دامپزشکی (DVM)

برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (قدیمی)

برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (بازنگری شده)

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

 

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی:

عنوان آئین نامه

دانلود بر اساس نوع فایل

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

آیین نامه میهمانی و انتقال دوره های کاردانی و کارشناسی