معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه انگل شناسی

آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی - ارائه دروس کرم شناسی شامل کرمهای گرد و پهن، تک یاخته شناسی و شناسایی بند پایان، اصول تکنیک های اختصاصی انگل شناسی و انجام پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی مرتبط با انگل شناسی و دارای تجهیزاتی شامل : میکروسکوپ، استریو میکروسکوپ، سانتریفوژ، میکروسانتریفوژ، بن ماری،  انکوباتور، کامپیوتر، سیستم مانیتورینگ، انواع نمونه­ های انگلی، کابینت دیواری و زمینی و یخچال می­ باشد.

 

کارشناس آزمایشگاه

 

آقای نوراله پاکدل

پست الکترونیک:n.pakdel@razi.ac.ir

شماره تماس: 083-38320041

داخلی: 205

 

 

 

 

 

نمای آزمایشگاه

 

 

 

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 دکتری عمومی دامپزشکی

آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها 1 (کرم های گرد)

آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها 2 (کرم های پهن)

آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها 3 (تک یاخته­ ها)

آزمایشگاه انگل شناسی و بیماریها4 (بند پایان)

نمونه گیری میدانی در بیماریهای انگلی

انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی

 

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

آزمایشگاه انگل شناسی 1 (تک یاخته ها و بندپایان)

آزمایشگاه انگل شناسی 2 (کرمها)

آزمایشگاه اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی