معرفی آزمایشگاه

سالن تشریح

در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می­ کند. در سالن تشریح گونه های مختلف حیوانات اعم از نشخوارکنندگان، تک سمی ها، گوشتخواران و همچنین پرندگان در جهت اهداف آموزشی و پژوهشی تشریح و قسمت­ های مختلف بدن مورد بررسی و مطالعه دقیق ماکروسکوپیک قرار می گیرد. همچنین نمونه های آناتومیکی از بدن حیوانات به روش های مختلف تهیه شده و برای آموزش دانشجویان و امور تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

نمای آزمایشگاه

  

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

 دکتری عمومی دامپزشکی

کالبد شناسی پایه

کالبد شناسی مقایس ه­ای (1)

کالبد شناسی مقایس ه­ای (2)

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

اصول تکنیک­ های تهیه نمونه­ های تشریحی