دانشکده دامپزشکی

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی

در آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی گروه، علاوه بر ارائه بخش عملی دروس مرتبط و کارهای پژوهشی، به عنوان بخش پشتیبان کلینیک، در تشخیص بیماری ها و پاسخگویی به ارجاع های بخش های مختلف کلینیک دانشکده و مراجعات خارج از مجموعه دانشکده ارائه خدمت می شود. دانشجویان سال های پنجم و ششم دامپزشکی در دوره کارورزی با روشهای آزمایشگاهی تشخیص بیماریها آشنا می­ شوند. در حال حاضر در آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی گروه علوم درمانگاهی،  تست­های  رزبنگال و رایت، هماتولوژی، بیوشیمی خون،  انگل شناسی،  میکروبیولوژی و تشخیص برخی بیماری ها با استفاده از کیت های تشخیصی انجام می شود.

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 آقای هوشمند فرهادی

پست الکترونیک:h.farhadi[at]razi.ac.ir

شماره تماس: 38322599-083

داخلی: 413

 

 

 

 

نمای آزمایشگاه

دروس مرتبط با آزمایشگاه

آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی

کارورزی آزمایشگاه در مرکز تشخیص