برنامه امتحانات پایان ترم دانشکده دامپزشکی

 

برنامه امتحانات پایان ترم  نیم سال دوم 99-98( سامانه آموزش مجازی LMS)

 

گروه آموزشی

دانلود فایل

علوم پایه و پاتوبیولوژی

علوم درمانگاهی