برنامه امتحانی (علوم درمانگاهی)

 

برنامه امتحانات دکتری عمومی علوم درمانگاهی  نیم سال دوم 1400-99

( سامانه آموزش مجازی LMS)

 

گروه آموزشی

دانلود فایل

دکتری عمومی علوم درمانگاهی دامپزشکی