برنامه امتحانی (علوم پایه)

 

برنامه امتحانات دکتری عمومی علوم پایه  نیم سال دوم 1400-99

( سامانه آموزش مجازی LMS)

 

گروه آموزشی

دانلود فایل

دکتری عمومی علوم پایه  دامپزشکی