برنامه امتحانی کارشناسی پیوسته

 

برنامه امتحانات کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی  نیم سال دوم 1400-99

( سامانه آموزش مجازی LMS)

 

گروه آموزشی

دانلود فایل

کارشناسی پیوسته دامپزشکی