برنامه امتحانات کارشناسی ارشد

برنامه امتحانات کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی نیم سال دوم  سال تحصیلی 1400-99

( سامانه آموزش مجازی LMS)

 

گروه آموزشی

دانلود فایل

کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی