برنامه هفتگی دکتری عمومی دامپزشکی (علوم درمانگاهی)

 

برنامه هفتگی دروس دوره دکتری رشته دامپزشکی نیم سال دوم 1400-1399(علوم درمانگاهی) 

 

عنوان فرم

دانلود فایل

   برنامه هفتگی ترم 8 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

   برنامه هفتگی ترم 10 دکتری عمومی رشته دامپزشکی

   برنامه هفتگی ترم 12 دکتری عمومی رشته دامپزشکی