تشکل ها و انجمن های دانشجویی

 

بخش عملی کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی  این هفته در روزهای شنبه مورخ 97/8/19 راس ساعت 16:30 و دوشنبه مورخ 97/8/21 راس ساعت 10:30 درساختمان جدید  دانشکده دامپزشکی  برگزار میشود.

(انجمن علمی دانشجویی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی دانشگده دامپزشکی)