مدیر امور عمومی

 

 

 رئیس امور عمومی : نوراله پاکدل 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : انگل شناسی  دامپزشکی

ایمیل : n.pakdel@razi.ac.ir

شماره تماس: 211

شرح وظایف

 

 انجام وظایف محوله از طرف ریاست دانشکده

  تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر

  تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان

 برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

 برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور

 سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

 پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی

 پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم

 تایید مرخصی ومأموریت کارکنان دانشکده

 نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط مجموعه دانشکده 

 نظارت بر امور ابنیه  تاسیسات وساختمان وفضای سبزو تعمیرات دانشکده ها      

 نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده