آز فیزیولوژی


آزمایشگاه اصول تغذیه دام – فیزیولوژی- بیوشیمی و بخش شیمیایی کنترل کیفی


در این آزمایشگاه برای هر بخش آزمایشات مخصوص به خود صورت می گیرد
در بخش اصول تغذیه دام : اندازه گیری پروتئین، چربی، فیبر خام، رطوبت، خاکستر و ...در خوراک دام و طیور انجام می شود.
در بخش شیمیایی کنترل کیفی: اندازه گیری پروتئین، چربی، نمک، قند و پراکسید بر روی مواد غذایی با منشا حیوانی شامل لبنیات و گوشت و ... کنترل می شود
بخش فیزیولوژی: در این بخش بر روی مواد مختلف بدن موجود زنده مخصوصا خون آزمایشات تشخیصی انجام می شود و همچنین در رفتارشناسی حیوانات آزمایشات مختلفی صورت می گیرد.
بخش بیوشیمی:آزمایشات مختلف بیوشیمیایی بدن موجودات زنده از جمله اسپکتوفتومری و واکنش های اسید و باز
 


تجهیزات آزمایشگاه

* ظرفیت : 15 نفر
 * امکانات: 10 صندلی، 1 دستگاه سوکسله، 1 دستگاه دسیکاتور،1دستگاه کوره برقی، 1عدد یخچال، 4عدد میکروسکوپ ، 1عدد ترازوی دیجیتال زیر یک گرم، 1عدد ترازوی حفاظدار، هموژنایزر، دستگاه ماکرو کلدال،1دستگاه کامپیوتر،1پرینترکارشناسان آزمایشگاه