آز. pcrتجهیزات آزمایشگاه

   *  امکانات: دستگاه PCR ، یک سانتریفیوژ یخچال دار، ترازوی دیجیتال، سانترفیوژ1200 دور، یخچال و فریزر، اسپکتوفتومتر، الایزا انکوباتور،بن ماری، Shakerحرارتی، هود میکروبی و شیمیایی
کارشناس آزمایشگاه: