نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز

 

         

 

                                                           دکتر مراد رحیمی      

                      

              

         

 

 

       دکتر عبدالعلی چاله چاله                                     

 

 

            

 

        دکتر مهرداد پویانمهر

 

 

 

                                

         دکتر علی اصغر مقدم                                                    

 

 

 

دکتر علی قشقایی